Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OTULSTOPY.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych za pośrednictwem adresu internetowego www.otulstopy.pl Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu.

II DEFINICJE

1. SPRZEDAWCA – Firma Handlowa Renata Brzostowicz z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-824 Poznań, ul. Słowackiego 31/33/2, REGON 630378742, NIP 7811012213, reprezentowana przez Właściciela Renatę Brzostowicz.

2. SKLEP – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.otulstopy.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towaru.

3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie (w tym Konsument).

4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej  (Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

6. TOWAR, TOWARY – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystający ze strony internetowej www.otulstopy.pl winien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:

a) połączenie z  Internetem,

b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 10 lub nowszy, Firefox 30.0 lub nowszy, Chrome 42.0) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,

c) konto poczty e-mail.

IV INFORMACJA O TOWARACH

1. Wszystkie informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny Towarów w Sklepie podane są w złotych polskich z podatkiem VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. O łącznej cenie Towarów wraz z podatkami i kosztami dostawy Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

V SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.otulstopy.pl przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym imię, nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail.

3. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź ze Sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: shop@otulstopy.pl

5. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpływie wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu, tj. w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 16.00.

2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.

VII FORMY PŁATNOŚCI

1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT - prosimy o taką informację w UWAGACH podczas składania zamówienia.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

3. Dostępne formy płatności dostępne w zakładce "Formy płatności"

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem https://otulstopy.pl/pl/i/Wysylka/4

2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest ustalenie przez strony indywidualnego cennika oraz sposób wysyłki Towaru za granicę.

3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Sklep umożliwia odbiór osobisty Towarów w siedzibie Sklepu pod adresem: Poznań ul. Wrocławska 20 w godzinach 10.00 - 18.00. O możliwości odebrania zamówionego Towaru Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną na wskazany w trakcie Zamówienia adres e-mail. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru.

5. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów do zamówienia) odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia.

6. Przewidywany czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej już od 24 godzin.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy). 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Formularz o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Poznań 61-248 ul. Kręglewskiego 3

4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu przed upływem tego terminu.

5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru zwrócić mu dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

X REKLAMACJA

1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Towary kupione w Sklepie mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiadają wady, stanowiące o ich niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży.

3. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:

a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Albo

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Poznań 61-248 ul. Kręglewskiego 3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Poznań 61-248 ul. Kręglewskiego 3, lub elektronicznie na adres: shop@otulstopy.pl z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy”.

8. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Firma Handlowa Renata Brzostowicz z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Właściciela Renatę Brzostowicz, dalej zwany Administratorem.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.

3. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. W związku z wykonaniem umowy dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności i dostawę zakupionych Towarów do Klienta (firma kurierska).

6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia realizację Zamówienia Klienta.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, do odwołania zgody.

9. Informujemy, iż Klient ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) przenoszenia danych,

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Klienta,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Klienta innemu administratorowi danych,

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

a) występowania danych Klienta w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c) stanu od kiedy przetwarza się dane Klienta w zbiorze,

d) ewentualnym źródle pozyskania danych,

e) udostępniania danych Klienta, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane.

10. Informujemy, iż:

1) podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne,

2) dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.  

12. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

XII OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie Regulaminu ze strony internetowej Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl